~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
........................................ * Συνέχεια του Ιστολογιου της εφημερίδας "Αρκαδικό Βήμα" στη δ/νση: - https://arkadiko-vima.blogspot.gr/
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
..............* ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΑΡΚΑΔΩΝ (1988 - 2018) - 30 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ *

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ειδήσεις, νέα και ρεπορτάζ από τις παροικίες των Αρκάδων...................... ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: arkadikovima@gmail.com
Σύμβουλοι Έκδοσης: Πάνος Σ. Αϊβαλής - Πέτρος Σ. Αϊβαλής
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

31 χρόνια

31 χρόνια
........................................................................... email: arkadikovima@gmail.com

Η αρχαία Αρκαδία δεν είχε τα όρια του σημερινού νομού και ήταν αποκλειστικά μεσόγεια, καταλαμβάνοντας το εσωτερικό της Πελοποννήσου, χωρίς να βρέχεται καθόλου από θάλασσα. Περιελάμβανε τις επαρχίες, Μαντινείας, Γορτυνίας, Μεγαλοπόλεως, τη βόρεια Κυνουρία, όλη την επαρχία Καλαβρύτων, τα δυτικά της Κορινθίας και της Αργολίδας, τμήμα της Ολυμπίας, τμήμα της Ηλείας και τη Λακωνική Αράχωβα.

Σεμινάριο για τον Τύπο και τα ΜΜΕ της Πελοποννήσου στην Καλαμάτα

Τύπος & ΜΜΕ της Πελοποννήσου

esiea

Σε­μι­νά­ριο Δη­μο­σι­ο­γρά­φων για τον Τύ­πο και τα ΜΜΕ της Πε­λο­πον­νή­σου θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί την Πα­ρα­σκευ­ή 12 Σε­πτεμ­βρί­ου, α­πό τις 17:00 έ­ως 21:00, στο Δη­μο­τι­κό Πνευ­μα­τι­κό Κέν­τρο Κα­λα­μά­τας με θέ­μα: «Νέ­οι και Ερ­γα­σί­α: νο­μο­θε­τι­κές και πο­λι­τι­κές προ­τε­ραι­ό­τη­τες της Ε.Ε για την α­πα­σχό­λη­ση».
Το σε­μι­νά­ριο δι­ορ­γα­νώ­νε­ται α­πό το Γρα­φεί­ο του Ευ­ρω­πα­ϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου στην Ελ­λά­δα και την Αν­τι­προ­σω­πεί­α της Ευ­ρω­πα­ϊ­κής Ε­πι­τρο­πής στην Ελ­λά­δα, με την υ­πο­στή­ρι­ξη της Έ­νω­σης Συν­τα­κτών Η­με­ρη­σί­ων Ε­φη­με­ρί­δων Πε­λο­πον­νή­σου, Η­πεί­ρου και Νή­σων (Ε­ΣΗ­Ε­ΠΗΝ) και του Δή­μου Κα­λα­μά­τας.
Θα συμ­με­τά­σχουν ως ο­μι­λη­τές Έλ­λη­νες ευ­ρω­βου­λευ­τές και στε­λέ­χη της Ευ­ρω­πα­ϊ­κής Έ­νω­σης.
Οι ο­μι­λί­ες και πα­ρου­σιά­σεις θα α­φο­ρούν, α­φε­νός, στις νο­μο­θε­τι­κές και πο­λι­τι­κές προ­τε­ραι­ό­τη­τες της Ευ­ρω­πα­ϊ­κής Έ­νω­σης για την α­πα­σχό­λη­ση των νέ­ων και, α­φε­τέ­ρου, τα μέ­σα και ερ­γα­λεί­α που θέ­τουν οι αρ­μό­δι­ες Γε­νι­κές Δι­ευ­θύν­σεις και Υ­πη­ρε­σί­ες Ε­πι­κοι­νω­νί­ας στη δι­ά­θε­ση των δη­μο­σι­ο­γρά­φων για την κά­λυ­ψη της δρά­σης του Ευ­ρω­πα­ϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου και της Ευ­ρω­πα­ϊ­κής Ε­πι­τρο­πής.
   ΠΡΟ­ΓΡΑΜ­ΜA    
17:00 – 17:30       Προ­σέ­λευ­ση – εγ­γρα­φή συμ­με­τε­χόν­των
17:30 – 17:50       Χαι­ρε­τι­σμοί
- Πα­να­γι­ώ­της ΝΙ­ΚΑΣ, Δή­μαρ­χος Κα­λα­μά­τας
- Κυ­ριά­κος ΚΟΡ­ΤΕ­ΣΗΣ, Πρό­ε­δρος Ε­ΣΗ­Ε­ΠΗΝ
17:50 – 18:30       Ε­νό­τη­τα I:  “Νέ­οι και ερ­γα­σί­α: νο­μο­θε­τι­κές και πο­λι­τι­κές προ­τε­ραι­ό­τη­τες της  Ε.Ε για την α­πα­σχό­λη­ση
Ει­σα­γω­γι­κές πα­ρα­τη­ρή­σεις
- Λε­ω­νί­δας ΑΝ­ΤΩ­ΝΑ­ΚΟ­ΠΟΥ­ΛΟΣ, Ε­πι­κε­φα­λής του Γρα­φεί­ου του Ευ­ρω­πα­ϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου στην Ελ­λά­δα
   Ο­μι­λί­ες:  
- Μέ­λος του Ευ­ρω­πα­ϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου
- Αρ­γύ­ρης ΠΕ­ΡΟΥ­ΛΑ­ΚΗΣ,  Α­να­πλη­ρω­τής Ε­πι­κε­φα­λής της Αν­τι­προ­σω­πεί­ας της Ευ­ρω­πα­ϊ­κής Ε­πι­τρο­πής στην Ελ­λά­δα και Ε­πι­κε­φα­λής του Τμή­μα­τος Ε­πι­κοι­νω­νί­ας, Ε­ται­ρι­κών Σχέ­σε­ων και Ευ­ρω­πα­ϊ­κών Δι­κτύ­ων
“Ευ­ρω­πα­ϊ­κή Πρω­το­βου­λί­α για τη Νε­ο­λαί­α – Νέ­οι & Α­γο­ρά Ερ­γα­σί­ας: Προ­κλή­σεις και Προ­ο­πτι­κές”
18:30 – 19:00       Ε­ρω­τή­σεις – Συ­ζή­τη­ση με το κοι­νό
19:00 – 19:10                       Δι­ά­λειμ­μα
19:10 – 19:50       Ε­νό­τη­τα II: “Γρά­φον­τας για την Ευ­ρώ­πη: Θέ­μα­τα και   Ερ­γα­λεί­α”
   Ο­μι­λί­ες:   
- Μέ­λος του Ευ­ρω­πα­ϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου
- Κων­σταν­τί­νος ΤΣΟΥ­ΤΣΟ­ΠΛΙ­ΔΗΣ, Εκ­πρό­σω­πος Τύ­που του Γρα­φεί­ου του Ευ­ρω­πα­ϊ­κού Κοινοβουλίου στην Ελ­λά­δα
“Η πο­λι­τι­κή Ε­πι­κοι­νω­νί­ας του Ευ­ρω­πα­ϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου: Μέ­σα και Ερ­γα­λεί­α”
- C­a­r­l­os M­A­R­T­IN R­U­IZ DE G­O­R­D­E­J­U­E­LA, Προ­ϊ­στά­με­νος της Υ­πη­ρε­σί­ας Τύ­που της Αν­τι­προ­σω­πεί­ας της Ευ­ρω­πα­ϊ­κής Ε­πι­τρο­πής στην Ελλάδα
“Οι η­λε­κτρο­νι­κές Υ­πη­ρε­σί­ες της Ε­πι­τρο­πής για τους δη­μο­σι­ο­γρά­φους”
19:50 – 20:30 Ε­ρω­τή­σεις – Συ­ζή­τη­ση με το κοι­νό


Δεν υπάρχουν σχόλια: