~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
........................................ * Συνέχεια του Ιστολογιου της εφημερίδας "Αρκαδικό Βήμα" στη δ/νση: - https://arkadiko-vima.blogspot.gr/
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
..............* ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΑΡΚΑΔΩΝ (1988 - 2018) - 30 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ *

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ειδήσεις, νέα και ρεπορτάζ από τις παροικίες των Αρκάδων...................... ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: arkadikovima@gmail.com
Σύμβουλοι Έκδοσης: Πάνος Σ. Αϊβαλής - Πέτρος Σ. Αϊβαλής
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

31 χρόνια

31 χρόνια
........................................................................... email: arkadikovima@gmail.com

Η αρχαία Αρκαδία δεν είχε τα όρια του σημερινού νομού και ήταν αποκλειστικά μεσόγεια, καταλαμβάνοντας το εσωτερικό της Πελοποννήσου, χωρίς να βρέχεται καθόλου από θάλασσα. Περιελάμβανε τις επαρχίες, Μαντινείας, Γορτυνίας, Μεγαλοπόλεως, τη βόρεια Κυνουρία, όλη την επαρχία Καλαβρύτων, τα δυτικά της Κορινθίας και της Αργολίδας, τμήμα της Ολυμπίας, τμήμα της Ηλείας και τη Λακωνική Αράχωβα.

Στο Παλαμάρι Γορτυνίας οργανώθηκε τουρνουά μπάσκετ και παραδοσιακό πανηγύρι

Παλαμάρι 22-9-2014
ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΒΗΜΑ

 Η Κοίμηση της Θεοτόκου στο Παλαμάρι Δήμου Γορτυνίας.

Στις 15 Αυγούστου 2014 πραγματοποιήθηκε, όπως κάθε χρόνο, το παραδοσιακό πανηγύρι στο προαύλιο της εκκλησίας του χωριού Κοίμηση της Θεοτόκου.
Προσήλθαν αρκετοί πατριώτες Παλαμαραίοι καθώς και από τα γύρω χωριά. Έγινε λαχειοφόρος αγορά με πολλά δώρα και το καθιερωμένο τραπέζι με γουρνοπούλα, κοτόπουλα, αναψυκτικά κλπ. Ακολούθησε χορός μέχρι αργά το βράδυ.

Τουρνουά μπάσκετ 2014 στο Παλαμάρι 16 και 17 Αυγούστου

 Νικήτριες ομάδες 1η Στεμνίτσα, 2η Παλαμάρι 

Στις 16 και 17 Αυγούστου οργανώθηκε τουρνουά μπάσκετ με συμμετοχή έξη (6) ομάδων από τα γύρω χωριά: Στεμνίτσα, Ελληνικό, Ψάρι, Παλαμάρι, Παύλια, Ζώνη. Απονεμήθηκαν κύπελλα, στις νικήτριες ομάδες  1η Στεμνίτσα, 2η Παλαμάρι,  μετάλλια και διπλώματα στους νικητές.
Υπήρξε μεγάλη συμμετοχή του κόσμου.
Και του χρόνου.
Σταυρούλα Μπούρα

 *δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα  "Αρκαδικό Βήμα" Σεπτέμβριος 2014

ΠΟΕΣΥ:Αλληλεγγύη στην “Απογευματινή” της Κωνσταντινούπολης προσπάθεια να διατηρηθεί στη ζωή ένα ιστορικής και πολιτιστικής σημασίας έντυπο και να κρατηθεί μία φωνή ενημέρωσης ζωντανή.

  ΕΝ-ΤΥΠΟΣ  

Εκφράζοντας την αλληλεγγύη μας στον αγώνα που δίνει η εφημερίδα “Απογευματινή” της Κωνσταντινούπολης, το τελευταίο ελληνικό έντυπο που εκδίδεται στην Πόλη, το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ) αποφάσισε να συμβάλλει συμβολικά με 11 ετήσιες συνδρομές στην οικονομική ενίσχυση της.
Ήταν το ελάχιστο που μπορούμε να προσφέρουμε αναγνωρίζοντας το έργο και τη διαδρομή μιας εφημερίδας που εκδίδεται καθημερινά από το 1925 και σήμερα αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα που απειλούν την άμεση επιβίωσή της. 

Η Ομοσπονδία των Ενώσεων Δημοσιογράφων Ελλάδας εκτός από τη συμβολική αυτή κίνηση, απευθύνει έκκληση προς όλο τον κλάδο, αλλά και προς την αρμόδια υπουργό, να συμβάλλουν στην προσπάθεια να διατηρηθεί στη ζωή ένα ιστορικής και πολιτιστικής σημασίας έντυπο και να κρατηθεί μία φωνή ενημέρωσης ζωντανή.

Σεμινάριο για τον Τύπο και τα ΜΜΕ της Πελοποννήσου στην Καλαμάτα

Τύπος & ΜΜΕ της Πελοποννήσου

esiea

Σε­μι­νά­ριο Δη­μο­σι­ο­γρά­φων για τον Τύ­πο και τα ΜΜΕ της Πε­λο­πον­νή­σου θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί την Πα­ρα­σκευ­ή 12 Σε­πτεμ­βρί­ου, α­πό τις 17:00 έ­ως 21:00, στο Δη­μο­τι­κό Πνευ­μα­τι­κό Κέν­τρο Κα­λα­μά­τας με θέ­μα: «Νέ­οι και Ερ­γα­σί­α: νο­μο­θε­τι­κές και πο­λι­τι­κές προ­τε­ραι­ό­τη­τες της Ε.Ε για την α­πα­σχό­λη­ση».
Το σε­μι­νά­ριο δι­ορ­γα­νώ­νε­ται α­πό το Γρα­φεί­ο του Ευ­ρω­πα­ϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου στην Ελ­λά­δα και την Αν­τι­προ­σω­πεί­α της Ευ­ρω­πα­ϊ­κής Ε­πι­τρο­πής στην Ελ­λά­δα, με την υ­πο­στή­ρι­ξη της Έ­νω­σης Συν­τα­κτών Η­με­ρη­σί­ων Ε­φη­με­ρί­δων Πε­λο­πον­νή­σου, Η­πεί­ρου και Νή­σων (Ε­ΣΗ­Ε­ΠΗΝ) και του Δή­μου Κα­λα­μά­τας.
Θα συμ­με­τά­σχουν ως ο­μι­λη­τές Έλ­λη­νες ευ­ρω­βου­λευ­τές και στε­λέ­χη της Ευ­ρω­πα­ϊ­κής Έ­νω­σης.
Οι ο­μι­λί­ες και πα­ρου­σιά­σεις θα α­φο­ρούν, α­φε­νός, στις νο­μο­θε­τι­κές και πο­λι­τι­κές προ­τε­ραι­ό­τη­τες της Ευ­ρω­πα­ϊ­κής Έ­νω­σης για την α­πα­σχό­λη­ση των νέ­ων και, α­φε­τέ­ρου, τα μέ­σα και ερ­γα­λεί­α που θέ­τουν οι αρ­μό­δι­ες Γε­νι­κές Δι­ευ­θύν­σεις και Υ­πη­ρε­σί­ες Ε­πι­κοι­νω­νί­ας στη δι­ά­θε­ση των δη­μο­σι­ο­γρά­φων για την κά­λυ­ψη της δρά­σης του Ευ­ρω­πα­ϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου και της Ευ­ρω­πα­ϊ­κής Ε­πι­τρο­πής.
   ΠΡΟ­ΓΡΑΜ­ΜA    
17:00 – 17:30       Προ­σέ­λευ­ση – εγ­γρα­φή συμ­με­τε­χόν­των
17:30 – 17:50       Χαι­ρε­τι­σμοί
- Πα­να­γι­ώ­της ΝΙ­ΚΑΣ, Δή­μαρ­χος Κα­λα­μά­τας
- Κυ­ριά­κος ΚΟΡ­ΤΕ­ΣΗΣ, Πρό­ε­δρος Ε­ΣΗ­Ε­ΠΗΝ
17:50 – 18:30       Ε­νό­τη­τα I:  “Νέ­οι και ερ­γα­σί­α: νο­μο­θε­τι­κές και πο­λι­τι­κές προ­τε­ραι­ό­τη­τες της  Ε.Ε για την α­πα­σχό­λη­ση
Ει­σα­γω­γι­κές πα­ρα­τη­ρή­σεις
- Λε­ω­νί­δας ΑΝ­ΤΩ­ΝΑ­ΚΟ­ΠΟΥ­ΛΟΣ, Ε­πι­κε­φα­λής του Γρα­φεί­ου του Ευ­ρω­πα­ϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου στην Ελ­λά­δα
   Ο­μι­λί­ες:  
- Μέ­λος του Ευ­ρω­πα­ϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου
- Αρ­γύ­ρης ΠΕ­ΡΟΥ­ΛΑ­ΚΗΣ,  Α­να­πλη­ρω­τής Ε­πι­κε­φα­λής της Αν­τι­προ­σω­πεί­ας της Ευ­ρω­πα­ϊ­κής Ε­πι­τρο­πής στην Ελ­λά­δα και Ε­πι­κε­φα­λής του Τμή­μα­τος Ε­πι­κοι­νω­νί­ας, Ε­ται­ρι­κών Σχέ­σε­ων και Ευ­ρω­πα­ϊ­κών Δι­κτύ­ων
“Ευ­ρω­πα­ϊ­κή Πρω­το­βου­λί­α για τη Νε­ο­λαί­α – Νέ­οι & Α­γο­ρά Ερ­γα­σί­ας: Προ­κλή­σεις και Προ­ο­πτι­κές”
18:30 – 19:00       Ε­ρω­τή­σεις – Συ­ζή­τη­ση με το κοι­νό
19:00 – 19:10                       Δι­ά­λειμ­μα
19:10 – 19:50       Ε­νό­τη­τα II: “Γρά­φον­τας για την Ευ­ρώ­πη: Θέ­μα­τα και   Ερ­γα­λεί­α”
   Ο­μι­λί­ες:   
- Μέ­λος του Ευ­ρω­πα­ϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου
- Κων­σταν­τί­νος ΤΣΟΥ­ΤΣΟ­ΠΛΙ­ΔΗΣ, Εκ­πρό­σω­πος Τύ­που του Γρα­φεί­ου του Ευ­ρω­πα­ϊ­κού Κοινοβουλίου στην Ελ­λά­δα
“Η πο­λι­τι­κή Ε­πι­κοι­νω­νί­ας του Ευ­ρω­πα­ϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου: Μέ­σα και Ερ­γα­λεί­α”
- C­a­r­l­os M­A­R­T­IN R­U­IZ DE G­O­R­D­E­J­U­E­LA, Προ­ϊ­στά­με­νος της Υ­πη­ρε­σί­ας Τύ­που της Αν­τι­προ­σω­πεί­ας της Ευ­ρω­πα­ϊ­κής Ε­πι­τρο­πής στην Ελλάδα
“Οι η­λε­κτρο­νι­κές Υ­πη­ρε­σί­ες της Ε­πι­τρο­πής για τους δη­μο­σι­ο­γρά­φους”
19:50 – 20:30 Ε­ρω­τή­σεις – Συ­ζή­τη­ση με το κοι­νό


Ομογενής από τη Νεστάνη Μαντινείας δωρίζει στο νοσοκομείο τής Τρίπολης ένα σύγχρονο αιμοδυναμικό εργαστήριο

  Απόδημος Ελληνισμός     


Μέσα στον κυκεώνα των σκανδάλων και τον ορυμαγδό των καταγγελιών ανάμεσα σε κόμματα και απλούς πολίτες , για πράγματα που πολλές φορές δε χωράει ανθρώπινος νους, μια "είδηση" μπορεί να κάνει τη διαφορά.
Το περιεχόμενό της μπορεί να ξεχωρίσει,να συγκινήσει, να επνευσει,να δώσει κουράγιο σ όλους μας. Την παραθέτουμε αυτούσια,έτσι οπως τη λάβαμε. " Αιμοδυναμικό εργαστήριο θα αποκτήσει το Παναρκαδικό νοσοκομείο της Τρίπολης, με δωρεά των μηχανημάτων από μια γυναίκα ιδιώτη και εκτιμάται από τη διοίκηση του νοσοκομείου, ότι λίγο πριν από το Πάσχα θα είναι έτοιμο να λειτουργήσει.Σύμφωνα με την διοικήτρια του νοσοκομείου Ελένη Σιουρούνη, η δωρήτρια Γιαννούλα Γκουντάνη, ζήτησε από το νοσοκομείο να μάθει τις ανάγκες που έχει, έτσι ώστε να εκπληρώσει επιθυμία του συζύγου της Κωνσταντίνου.
Σε συνεργασία με τους γιατρούς, κατέληξαν, ότι το νοσοκομείο χρειάζεται ένα σύγχρονο αιμοδυναμικό εργαστήριο, για την υποστήριξη της καρδιολογικής κλινικής, προκειμένου να γίνονται οι στεφανιογραφίες στην Τρίπολη, αφού μέχρι σήμερα όλοι οι καρδιοπαθείς έπρεπε να μετακινηθούν στην Αθήνα.
Η προμήθεια του εξοπλισμού γίνεται με τη βοήθεια της επιτροπής προμηθειών υγείας, ώστε το μηχάνημα που θα αποκτήσει το νοσοκομείο να είναι το καλύτερο από πλευράς τεχνικών προδιαγραφών και παράλληλα διασφαλίζοντας την οικονομική προσφορά της δωρήτριας.
Η διαδικασία βρίσκεται στο τελικό στάδιο και αναμένεται μέσα στο επόμενο δεκαήμερο να υπογραφεί η σύμβαση, για να ξεκινήσουν οι εργασίες εγκατάστασης του αιμοδυναμικού εργαστηρίου στο νοσοκομείο, οι οποίες θα διαρκέσουν περίπου τρεις μήνες.
" Η είδηση στάθηκε αφορμή να ψάξουμε και να βρούμε τη δωρήτρια Κυρία Γκουντάνη.Τής ζητήσαμε να μας πει κάτι απο τη ζωή της και το αποτέλεσμα το διαβάζετε παρακάτω,γραμμένο απο την ίδια σε τρίτο πρόσωπο.

"Η Γιαννούλα Γκουντάνη του Επαμεινώνδα και της Σταυρούλας Μαχαίρα σύζυγος του Κωνσταντίνου Γκουντάνη με καταγωγή και οι δύο από τη Νεστάνη Μαντινείας Αρκαδίας όταν ήταν 20 ετών ,το 1957,την κάλεσε ο σύζυγος της να πάει στην Αυστραλία ,αυτός ήταν ήδη 2 χρόνια εκεί,να τελέσουνε το γάμο τους.

Στην Αυστραλία πήγανε με ένα ζευγάρι παπούτσια οπού δουλέψανε σκληρά, ξεκινώντας από ένα μικρό μαγαζάκι <<ΧΑΜΠΟΥΚΑ ΣΟΠ>> (επιχείρηση με κτίρια σε παραθαλάσσιες περιοχές) και σιγά - σιγά σε μεγάλα εστιατόρια. Με πολύ δουλειά και οικονομία μαζέψανε ένα σεβαστό ποσό που τους επέτρεψε να ζήσουν καλά από το 2003 και μετά που αποφασίσαμε να επιστρέψουν στην Ελλάδα, στην οποία πληρώνουν κανονικά όλους τους φόρους τους .
Το 2011 ο σύζυγος της απεβίωσε και εκείνη θέλοντας να κάνει κάτι στη μνήμη του άνδρα της αποφάσισε να κάνει μια δωρεά στο Παναρκαδικό νοσοκομείο της Τρίπολης, σε συνεννόηση με τον γιατρό του νοσοκομείου κ. Χρυσό, ένα τελευταίας τεχνολογίας μηχάνημα στεφανιογραφίας, για να βοηθήσει ανθρώπους που υποφέρουν από αυτή την ασθένεια στην Τρίπολη και τις γύρω περιοχές καθώς δεν υπάρχει τέτοιο στην Πελοπόννησο."
Η Γιαννούλα Γκουντάνη του Επαμεινώνδα και της Σταυρούλας Μαχαίρα σύζυγος του Κωνσταντίνου Γκουντάνη με καταγωγή και οι δύο από τη Νεστάνη Μαντινείας Αρκαδίας όταν ήταν 20 ετών ,το 1957,την κάλεσε ο σύζυγος της να πάει στην Αυστραλία ,αυτός ήταν ήδη 2 χρόνια εκεί,να τελέσουνε το γάμο τους.
Στην Αυστραλία πήγανε με ένα ζευγάρι παπούτσια οπού δουλέψανε σκληρά, ξεκινώντας από ένα μικρό μαγαζάκι <<ΧΑΜΠΟΥΚΑ ΣΟΠ>> (επιχείρηση με κτίρια σε παραθαλάσσιες περιοχές) και σιγά - σιγά σε μεγάλα εστιατόρια.
Με πολύ δουλειά και οικονομία μαζέψανε ένα σεβαστό ποσό που τους επέτρεψε να ζήσουν καλά από το 2003 και μετά που αποφασίσαμε να επιστρέψουν στην Ελλάδα, στην οποία πληρώνουν κανονικά όλους τους φόρους τους .
Το 2011 ο σύζυγος της απεβίωσε και εκείνη θέλοντας να κάνει κάτι στη μνήμη του άνδρα της αποφάσισε να κάνει μια δωρεά στο Παναρκαδικό νοσοκομείο της Τρίπολης, σε συνεννόηση με τον γιατρό του νοσοκομείου κ. Χρυσό, ένα τελευταίας τεχνολογίας μηχάνημα στεφανιογραφίας, για να βοηθήσει ανθρώπους που υποφέρουν από αυτή την ασθένεια στην Τρίπολη και τις γύρω περιοχές καθώς δεν υπάρχει τέτοιο στην Πελοπόννησο.

______________
*από την Ελληνική Φωνή των Αποδήμων

Αρκαδικό Βήμα κυκλοφόρησε με θέμα "Μαραζώνει ο Μοριάς" από τα ακριβά και πολλά διόδια και τα πανάκριβα καύσιμα....

Ποιος θα πληρώσει την ζημιά για την κακοτεχνία στο τμήμα ΤΡΙΠΟΛΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ που δεν λειτουργεί εδώ και 4 χρόνια!!! και ανέρχεται σε 200 εκατομμύρια ευρώ σαν κόστος και άλλα 100 εκατομ. περίπου από στέρηση εσόδων από τα διόδια, δηλαδή συνολικά 300.000.000 ευρώ.;
* Πού πήγαν οι εισπράξεις περίπου 15 δίς ευρώ την τελευταία πενταετία που δεν έχει κατασκευασθεί ούτε ένα μέτρο δρόμου ενώ αυτές γίνονται κανονικά;
Τ. Παναγιωτόπουλου - Πολιτικού Μηχανικού

Με αυτό το φύλλο συμπληρώσαμε αισίως 26 χρόνια κοντά στους αναγνώστες μας που μας στηρίξανε όλα αυτά τα χρόνια και τους ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας......


~~~~~~

Που πάνε οι εισπράξεις από τα διόδια;

Αυτό που θα διαβάσετε είναι ασύλληπτο.Του Τ. Παναγιωτόπουλου - Πολιτικού Μηχανικού


Από πρόχειρους υπολογισμούς για ένα χιλιόμετρο ενός τμήματος εθνικού δρόμου πλάτους 20m, το κόστος για την κατασκευή του ανέρχεται στο ποσό του 8.000.000 ευρώ, δηλαδή με απλά λόγια το κόστος κατασκευής είναι 100ευρώ/m2 , αν υπολογίσουμε για… γεφυρώσεις αρδευτικά κλπ ένα διπλάσιο κόστος ανοιγμένο σε m2 τροποποιείται σε…200 ευρώ/m2.
Αν διπλασιάσουμε το συνολικό κόστος για απρόβλεπτα και διάφορα ειδικά έργα το συνολικό κόστος τροποποιείται σε 400 ευρώ/m2.
Αυτό σημαίνει ότι για την κατασκευή ενός χιλιομέτρου απαιτείται κόστος 400Χ20Χ1000 = 8.000.000 ευρώ /km. Επίσης από πρόχειρους υπολογισμούς τα έσοδα σε ετήσια βάση από τις εισπράξεις των διοδίων ανέρχονται σε περίπου 2.177.000.000 δίς ευρώ.
Τα τμήματα του εθνικού μας δικτύου που μπορούν να ενώσουν ολόκληρη την Ελληνική επικράτεια είναι:
1. ΑΘΗΝΑ-ΠΑΤΡΑ = 220km (εισπράξεις 10.000Χ6Χ366 = 110.000.000 ευρώ)
2. ΚΟΡΙΝΘΟΣ- ΚΑΛΑΜΑΤΑ = 250km (εισπράξεις 20.000Χ8Χ366 = 58.000.000 ευρώ)
3. ΠΑΤΡΑ-ΚΑΛΟ ΝΕΡΟ = 150km (εισπράξεις 20.000Χ4Χ366 = 30.000.000 ευρώ )
4. ΡΙΟ-ΙΩΑΝΝΙΝΑ = 225km (εισπράξεις 40.000Χ18Χ366 = 263.000.000 ευρώ)
5. ΕΓΝΑΝΤΙΑ( ΙΩΑΝΝΙΝΑ-ΑΛΕΞ/ΛΗ) = 566km (εισπράξεις 100.000Χ6Χ366 = 219.000.000 ευρώ)
6. ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ = 502km (εισπράξεις 150.000Χ23Χ366 = 1.262.000.000 ευρώ)
7. ΛΑΡΙΣΣΑ-ΙΩΑΝΝΙΝΑ = 189km
8. ΛΑΜΙΑ-ΑΝΤΙΡΙΟ = 170km
9. ΧΑΝΙΑ-ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ = 202km
10. ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ = 45km (εισπράξεις 200.000Χ4Χ366 = 235.000.000 ευρώ)

Το συνολικό μήκος του παραπάνω δικτύου είναι 2.519km
Αν δεχθούμε ότι στη χώρα μας τα ΙΧ επιβατηγά και φορτηγά που κυκλοφορούν είναι περίπου 8.000.000 με ένα μέσο όρο 200 ευρώ το χρόνο που πληρώνουν για τέλη κυκλοφορίας, το κράτος εισπράττει 8.000.000Χ200 = 1.600.000.000 δίς ευρώ.
Με τους παραπάνω υπολογισμούς συγκεντρώνονται περίπου 3,77 δίς ευρώ το χρόνο για την «συντήρηση» των δρόμων.
Αν δεχθούμε ότι δαπανάται ένα ποσόν περίπου 20% για την συντήρηση και την λειτουργία των δρόμων, δηλαδή 770.000.000 ευρώ περισσεύουν 3δίς ευρώ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ:
1. Για την κατασκευή ολοκλήρου του εθνικού δικτύου εκ του μηδενός απαιτούνται 2.519Χ8.000.000 = 20.152.000.000 δίς ευρώ.
2. Με τις παραπάνω εισπράξεις σε 7 χρόνια έχει ανακατασκευαστεί το εθνικό δίκτυο εξ, ολοκλήρου.
3. Γιατί σταμάτησαν οι εργασίες συνέχισης των δρόμων και ανακοινώνουν προγράμματα ΕΣΠΑ για την συνέχιση τους;
4. Γιατί αυξήθηκαν οι εισφορές στα διόδια;
5. Γιατί με την κατάργηση διοδίων η χώρα μας πλήρωσε πρόστιμο σε εργολάβους 7.000.000 ευρώ, και πως υπολογίστηκε η ανταποδοτικότητα;
6. Πόσα χρήματα έβαλαν οι εργολάβοι για την κατασκευή των οδών που ελέγχουν;
7. Γιατί το κόστος κατασκευής στην Ελλάδα είναι τριπλάσιο από αυτό των Ευρωπαϊκών χωρών;


8. Ποιος θα πληρώσει την ζημιά για την κακοτεχνία στο τμήμα ΤΡΙΠΟΛΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ που δεν λειτουργεί εδώ και 4 χρόνια και ανέρχεται σε 200 εκατομμύρια ευρώ σαν κόστος και άλλα 100 εκατομ. περίπου από στέρηση εσόδων από τα διόδια, δηλαδή συνολικά 300.000.000 ευρώ.;


9. Πού πήγαν οι εισπράξεις περίπου 15 δίς ευρώ την τελευταία πενταετία που δεν έχει κατασκευασθεί ούτε ένα μέτρο δρόμου ενώ αυτές γίνονται κανονικά;
10. Πόσα χρήματα πρέπει να προσθέσουμε στα παραπάνω που έχουν εισπραχθεί από την Ευρώπη από εθνικά προγράμματα τύπου ΕΣΠΑ κλπ;
11. Πόσο μήκος δρόμου έχει κατασκευαστεί τα τελευταία 5 χρόνια και με ποιό κόστος;πηγή
http://kyklwpas.blogspot.gr/2013/12/blog-post_9394.html