~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
........................................ * Συνέχεια του Ιστολογιου της εφημερίδας "Αρκαδικό Βήμα" στη δ/νση: - https://arkadiko-vima.blogspot.gr/
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
..............* ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΑΡΚΑΔΩΝ (1988 - 2018) - 30 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ *

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ειδήσεις, νέα και ρεπορτάζ από τις παροικίες των Αρκάδων...................... ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: arkadikovima@gmail.com
Σύμβουλοι Έκδοσης: Πάνος Σ. Αϊβαλής - Πέτρος Σ. Αϊβαλής
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

31 χρόνια

31 χρόνια
........................................................................... email: arkadikovima@gmail.com

Η αρχαία Αρκαδία δεν είχε τα όρια του σημερινού νομού και ήταν αποκλειστικά μεσόγεια, καταλαμβάνοντας το εσωτερικό της Πελοποννήσου, χωρίς να βρέχεται καθόλου από θάλασσα. Περιελάμβανε τις επαρχίες, Μαντινείας, Γορτυνίας, Μεγαλοπόλεως, τη βόρεια Κυνουρία, όλη την επαρχία Καλαβρύτων, τα δυτικά της Κορινθίας και της Αργολίδας, τμήμα της Ολυμπίας, τμήμα της Ηλείας και τη Λακωνική Αράχωβα.

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Εθνικά & Ευρωπαϊκά Προγράμματα


Από την εφημερίδα "Αρκαδικό Βήμα" τακτική ενημέρωση σε πρόγραμματα
Επιμέλεια του συνεργάτη μας: Ευάγγελος Χαμπηλομάτης, Σύμβουλος επιχειρήσεων.
email: echabi@hft.gr


Στο παρών άρθρο, παρουσιάζουμε τα ενεργά και αναμενόμενα εθνικά και κοινοτικά χρηματοδοτικά προγράμματα, που απευθύνονται σε ιδιώτες, σε υφιστάμενες επιχειρήσεις και σε άλλους φορείς. Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν πρόταση ένταξης σε αυτά. 
Ενεργά Προγράμματα
Πράσινος Τουρισμός
Καταληκτική ημερομηνία: 31-3-2011
Αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού για συγκεκριμένες κατηγορίες επιλέξιμων ενεργειών (Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και αξιοποίηση Α.Π.Ε. με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας, Διαχείριση απορριμμάτων -ρύπανση, στερεά και υγρά απόβλητα, Ανάπτυξη πράσινων πολιτικών / διαδικασιών και ενσωμάτωση προτύπων, Ενημέρωση και προβολή) από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ως ξενοδοχειακά ή λοιπά τουριστικά καταλύματα και λειτουργούν εντός της Ελληνικής Επικράτειας.
Περισσότερες Πληροφορίες: http://epan2.antagonistikotita.gr/greek

Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον
Καταληκτική ημερομηνία: 31-3-2011
Συνίσταται στην παροχή κινήτρων για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτηριακό τομέα, με στόχο την μείωση των ενεργειακών αναγκών. Το πρόγραμμα αφορά σε παλαιά κτίρια, νομίμως υφιστάμενα, τα οποία έχουν κατασκευαστεί χωρίς την εφαρμογή του Κανονισμού Θερμομόνωσης (ΠΔ 1.6/4-7-1979), βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης μικρότερη ή ίση των 1750 ευρώ/τ.μ., χρησιμοποιούνται ως κύρια ή πρώτη δευτερεύουσα κατοικία και των οποίων οι ιδιοκτήτες πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.
Περισσότερες Πληροφορίες: http://exoikonomisi.ypeka.gr

Διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, που απασχολούν 20 - 49 άτομα, εντός της οικονομικής κρίσης
Καταληκτική ημερομηνία: 1-4-2011
Το πρόγραμμα αφορά αποκλειστικά και μόνο στις επιχειρήσεις 20-49 ατόμων, που δεν έχουν ενταχθεί στο Σχέδιο Διαρθρωτικής Προσαρμογής του Κλαδικού τους Φορέα και υποβάλλουν το ανωτέρω Σχέδιο αυτοτελώς (Πρόσκληση Γ).
Περισσότερες Πληροφορίες: http://www.ep-katartisi.gr

Διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, που απασχολούν 1 - 49 άτομα, εντός της οικονομικής κρίσης
Καταληκτική ημερομηνία: 15-4-2011
Οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, μέλη των Κλαδικών Συλλογικών Φορέων, καλούνται να υποβάλλουν φάκελο υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε συνεργασία με τον Κλαδικό τους Φορέα και στο πλαίσιο του Κλαδικού Σχεδίου Διαρθρωτικής Προσαρμογής που έχει ετοιμάσει ο Κλαδικός Φορέας (Πρόσκληση Β).
Περισσότερες Πληροφορίες: http://www.ep-katartisi.gr

Προγράμματα ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης ΛΑΕΚ
Καταληκτική ημερομηνία: 30-4-2011
Πρόκειται για προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τον ειδικό λογαριασμό για την κατάρτιση των εργαζομένων που διαχειρίζεται ο ΟΑΕΔ και ο οποίος τροφοδοτείται για το σκοπό αυτό από την εισφορά 0,45% των επιχειρήσεων. Στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,45% μπορούν να λάβουν μέρος ιδιωτικές επιχειρήσεις και φορείς του δημόσιου τομέα (οι οποίες πρέπει απαραίτητα να έχουν καταβάλει στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά 0,45% για τους εργαζόμενους σε αυτήν για το έτος 2011), όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 51 παρ. 1 του Ν.1892/1990 (ΦΕΚ Α΄ 101), όπως ισχύει. Το προσωπικό το οποίο έχουν δικαίωμα να καταρτίσουν πρέπει να είναι ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και να υπάγεται έστω και σε ένα Κλάδο Ασφάλισης του ΟΑΕΔ.
Περισσότερες Πληροφορίες: http://laek.oaed.gr

Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων
Καταληκτική ημερομηνία: 24-5-2011
Στοχεύει στη δημιουργία των αναγκαίων προϋποθέσεων για την ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, σαν βασικής επιλογής για την αναβάθμιση της παραγωγικής βάσης της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, και έχει ως σκοπό την ενίσχυση και υποστήριξη των ΜμΕ, και υπό προϋποθέσεις και των μεγάλων επιχειρήσεων, για την έναρξη/συνέχιση της εξωστρεφούς ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικής τους δράσης μέσω επιχειρηματικών μεμονωμένων ή συνεργατικών σχεδίων.
Περισσότερες Πληροφορίες: http://epan2.antagonistikotita.gr/greek

Εγγύηση από την ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. Χαμηλότοκων Δανείων για την κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών
Καταληκτική ημερομηνία: 31-8-2011
Στόχος του Προγράμματος είναι η ανάπτυξη και επέκταση της γενικής επιχειρηματικής δραστηριότητας υφισταμένων, νέων και υπό σύσταση ΜΕ και ΠΜΕ μέσω της υποστήριξης της πρόσβασης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα για την άμεση κάλυψη τρεχουσών αναγκών για δαπάνες αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών και συνεπώς απελευθέρωσης πόρων για την επίτευξη στο απώτερο μέλλον του τεχνολογικού τους εκσυγχρονισμού. Στο πλαίσιο αυτό το ΤΕΜΠΜΕ εγγυάται μεγάλο μέρος των δανείων που
συνάπτουν οι ΜΕ και ΠΜΕ με τους χρηματοπιστωτικούς φορείς, διασφαλίζοντας παράλληλα χαμηλό σχετικά επιτόκιο, παροχή ελάχιστων ή μηδενικών εξασφαλίσεων για τις ΜΕ και ΠΜΕ και ομαλό τρόπο αποπληρωμής των δανείων.
Περισσότερες Πληροφορίες: http://www.tempme.gr/

Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας
Καταληκτική ημερομηνία:
Μέχρι εξαντλήσεως Π/Υ
Απευθύνεται μόνο σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, παρέχει στους ωφελούμενους νέους μισθό και ασφάλιση, η χρονική του διάρκεια είναι συγκεκριμένη (6-12 μήνες), δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο οι νέοι ηλικίας 16-24 ετών και παρέχει ισχυρά κίνητρα στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα να μετατρέψουν την σύμβαση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε σύμβαση εργασίας.
Περισσότερες Πληροφορίες: http://www.oaed.gr


Προδημοσιευμένα Προγράμματα
Εναλλακτικός Τουρισμός

Αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού (Αθλητικός τουρισμός αναψυχής, Πολιτιστικός τουρισμός, Θαλάσσιος τουρισμός, Τουρισμός υπαίθρου, Γαστρονομικός τουρισμός, Τουρισμός υγείας και ευεξίας) και λειτουργούν εντός της Ελληνικής Επικράτειας.
Περισσότερες Πληροφορίες: http://epan2.antagonistikotita.gr/greek

Δεν υπάρχουν σχόλια: